Our Father and the Grace (in 3 languages)

BAWO WETHU OSEZULWINI / ONSE VADER / THE LORD’S PRAYERBAWO WETHU OSEZULWINI / ONSE VADER / THE LORD’S PRAYER Bawo wethu osezulwini! Onse Vader wat in die hemele is, Our Father in Heaven, Ma liphathwe ngobungcwele igama lakho. laat U Naam geheilig word. Hallowed is Your name, Ubukumkani bakho ma bufike. Laat U koninkryk kom. […]