Umthandazo  omiliselwe kumbono  kaNehemiya eNelson Mandela 2019

Thixo ongumzali wethu,

Isicaka sakho uNehemiah wazila, elila ethandaza ngenxa

yokuba iJerusalem, eyabe isisixeko sabazali, saye

sidilikile yaye nabantu benxunguphele bubunzima ababebuva.

Thixo ongumzali wethu.

Nathi siza kuwe ngokuzithoba namhlanje

Sizokubonakalisa inzilo nesikhalo sethu, kodwa

Ngaphezulu kwako konke sizisa imithandazo yethu ngenxa yesi sixeko,

Isixeko esithiywe ngegama legorha uTata uNelson Mandela, sivuthulukile, sidilikile, sizantlukantlukano, yaye abantu baso bathwele ubunzima, bahlupheka ngendlela engenambaliso.

Thixo ongumzali wethu,

Siyathandaza sikubongoza ukuba uyive imithandazo yethu kolu hambo esilwenza namhlanje.

Sithandazela Bawo okokuba usenze sibe nokuqonda ukuba asiso sixeko sethu sodwa esi, kodwa sisixeko sakho; Yenza sibone, yaye sivulwe amehlo okuzibona iintswelo nentlungu zabantu bethu esibakhokhelayo. Nokuba Thixo sibe nokukuqonda ukuhlupheka ababandezeleke ngabo abantu bakho. Nokuba nathi ngokwethu sakuthi siqalise ukungena kweyona nxaxheba enzulu, ekwazini okokuba kukho abantu abangalaliyo, bemi nase zindleleni  ngazo zonke iintsuku, namaphupha wabo etshabalele ngenxa yokuhlupheka, befuna imisebenzi engafumanekiyo. Sikwathandazela Thixo okokuba usenze sikwazi ukwamkela ukusidala kwakho ngendyebo yothando lwakho, ekwahlukahlukeni, nangokomfuziselo wakho. Senze sizame ukumanyana kwiimeko osiphe imisebenzi ngazo, yaye sibathandazela kananjalo abo bahamba iindlela ezimgama ngezithuthi zeetexi, iibhusi, kwaneetrain xa besiya empangelweni.

Thixo ongumzali wethu,

Siyazi Nkosi ukuba intlungu, ukwahlukahlukana kwethu, ukubulaleka kwethu kunye nezivubeko ezikubantu esibakhokhelayo ziyayophula intliziyo yakho. Ngoko Thixo wethu siyazithoba, sikubongoza ukuba uwamkele lo mthandazo, ingenguwo umthandazo nje wokuqalisa olu hambo esilubiza ngo Hambo luka Nehemiya kuphela Thixo, kodwa ikwaluhambo labo bayakulandela emkhondweni walo mthandazo, ekuvuselelweni koqoqosho, nasekwakhiweni ngokutsha kwelizwe, uvuselelo lebuyambo, ekuphilisweni nasekuvuselelweni kobuhle bendalo noluntu ngokubanzi,  umanyano kwanesidima sabo bonke abantu, ngokukodwa uluntu lwesixeko eSimbaxa seNelson Mandela.

Sincede Thixo wethu usithululele uMoya wakho Oyingcwele namhlanje ukuze sihambe njengabantwana bokukhanya ukuze ngobabalo lwakho sibutyhile ngokungafihlisiyo uBukho bakho.

Zonke ezi zinto sizicela kuwe singazibangi, ngokuzithoba eGameni leNkosi yethu uYesu Kristu.

Amen